Już po Gali.
Nagrody zostały wręczone, a lista przedstawi się następująco:
Aktor: Mi­chał Że­brow­ski
Ak­tor­ka: Bar­ba­ra Kur­dej-Sza­tan
Se­rial: “Ran­czo”
Se­rial pa­ra­do­ku­men­tal­ny: “Na sy­gna­le”
Oso­bo­wość te­le­wi­zyj­na: Ta­de­usz Sznuk

Pre­zen­ter in­for­ma­cji: Ja­ro­sław Kuź­niar

Pre­zen­ter po­go­dy: Agniesz­ka Ce­giel­ska

Ko­men­ta­tor spor­to­wy: Prze­my­sław Ba­biarz

Pro­gram roz­ryw­ko­wy: “Rol­nik szuka żony”

Juror: Agniesz­ka Chy­liń­ska

Mu­zy­ka: Syl­wia Grzesz­czak